Veelvoorkomende delicten harder bestraft door aangenomen wet

Date:

Share post:

- Advertisement -

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om veelvoorkomende criminaliteit effectiever te bestrijden, is vandaag aangenomen. Ook worden hierbij de maximumstraffen van enkele delicten verhoogd. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.

“De grenzen tussen wat in Nederland wel en niet geoorloofd gedrag is, moeten helder zijn.”, legt Grapperhaus uit. “Criminaliteit tast de rechtsstaat aan en leidt tot onveilige gevoelens. Daarom moet de overheid effectief kunnen reageren.”

Meerdere delicten worden expliciet behandeld in de nieuwe wet, waaronder de deelname aan een criminele organisatie, misbruik van seksueel beeldmateriaal, kindermishandeling, het hinderen van hulpverleners en het aanzetten tot geweld, haat en discriminatie.

Deelname criminele organisatie
De maximumstraf voor deelname aan een criminele organisatie gaat omhoog. Van zes naar tien jaar gevangenisstraf, als de organisatie zich schuldig maakt aan zeer ernstige misdrijven, zoals moord, ontvoering en handel in harddrugs. Ook de handel in en het bezit van automatische vuurwapens en zware explosieven, zoals handgranaten wordt zwaarder bestraft. Hiervoor gaat de gevangenisstraf naar maximaal acht jaar.

Misbruik seksueel beeldmateriaal
De minister stelt misbruik van seksueel beeldmateriaal apart strafbaar. Daders kunnen een gevangenisstraf tegemoet zien van maximaal twee jaar. De maatregel is bedoeld om (onder meer) wraakporno hard aan te kunnen pakken.

Bij wraakporno gaat het om het openbaar maken van seksueel beeldmateriaal van iemand in het bewustzijn dat die openbaarmaking nadelig voor die persoon kan zijn. Daarnaast is het zonder toestemming vervaardigen van seksueel beeldmateriaal strafbaar, zoals het stiekem op straat filmen onder een rok of verborgen opnames maken in een kleedkamer. Dat geldt ook voor het in bezit hebben van die beelden en het verspreiden ervan.

Aanzetten tot geweld, haat en discriminatie
Verder gaat het strafmaximum voor het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld op grond van een discriminatoir motief omhoog van één naar twee jaar. De minister wil een duidelijke grens trekken bij dit soort uitlatingen die niet alleen bij slachtoffers gevoelens van onveiligheid veroorzaken, maar ook kunnen leiden tot tweespalt in de samenleving.

Kindermishandeling
Slachtoffers van kindermishandeling verkeren vaak in een kwetsbare positie, omdat zij zich moeilijk kunnen onttrekken aan de mishandeling. Daarom wordt de verjaringstermijn verlengd. Nu gaat die nog in op de dag nadat de mishandeling is gepleegd; straks wordt dat de dag nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden. Dit voorkomt dat als het slachtoffer naar buiten treedt en aangifte wil doen, de mishandeling al verjaard is.

Verder gaat de maximumstraf met een derde omhoog, als er sprake is van stelselmatige mishandeling. Dat geldt ook voor mishandeling door iemand die werkt in een zorginstelling, internaat, op scholen en in de buitenschoolse opvang.

Hinderen hulpverleners
Tot slot gaat de maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners omhoog van één naar drie maanden. Het komt met regelmaat voor dat agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden te maken krijgen met agressief gedrag van burgers. Nieuw is ook dat het voor de strafbaarheid straks niet meer uitmaakt waar het hinderen van hulpverleners gebeurt. Nu is dat nog beperkt tot de openbare weg.

- Advertisement -

Gerelateerd